...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތަރުފަށްއެއްތެޔޮ
ނ.
ސިޔާސީ ބޮޑެތި އަދަބު ދިނުމަށްޓަކައި ހަތަރު އެއްތެލުން ހަދައިފައި ހުންނަ ހަންމުށި.
މީގެ ކުރީކޮޅު ހުންނާނީ ހަތަރުފަށް ވަކީންނެވެ.
ފަހަތުގައި އެއްތެޔޮ އޮޅައި ހަތަރުފަށް އެއްކޮށްފައެވެ.
މިހަންމުށި އޮންނަނީ އެތެރެކޮއިލުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ