...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތަރުފިޔަދޫނި
ނ.
ދޮންދޫނި، ލެބުރު، ލޯފިނދު އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ހަތަރުފިޔަލީ ދޫނި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ