...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތަރެސްފައިޖެހި ޖަނަވާރު
"ހަތަރެސްފައިޖެހިޖަނަވާރު" ނ.
ހަތަރު މޮށްގަނޑު ޖަހައިގެން ހިނގާ އުޅޭ ސޫފި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުމޮށްގަނޑު . ހަތަރެސްފައި . ހޮއްޓުފައި . ސަވާރީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ