...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތައިވަރަ
ނ.
ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންވަރު.
މީގައި ބަލަނީ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި (މިސާލަކަށް އަހަރު (ދުވަހަކަށް) ތަނުގައި އުފައްދާ ހުރިހާ އެއްޗަކާއި، ދޭ ޚިދުމަތާއި ތަނުގެ މީހުން ބޭރުގައި ކުރާ ޚިދުމަތަށް ލިބޭ އަގުގެ ޖުމްލައިން، ބޭރަށްދާންޖެހޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއްގެ އަގު ކެނޑީމާ ނުކުންނަ އަދަދެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ