...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތިކޮޅު
ނ.
(1) މަޑައިގައި ހަރުކޮށްފައި އޮންނަ ހެތުރު މަޑަދަނޑީގައި ކުޑަގޮތަކަށް ހަރުކޮށްލުމަސް ބޭނުންކުރާ ބަލިބަލި ވަކަފަށްފަދަ ތަކެތި.
(2) ކުރުމަހަށް ބުޅިންޖެހުމަށް ބުޅީގައި ހަރުކޮށްފައި އޮންނަ ހެތުރު، ދޮށްދަނޑީގައި އައްސާލުމަށް ގެންގުޅޭފަށް.
(3) ފައްތައިގެން މަސްވެރިކަން ކުރާއިރު އެންގަނޑު އަޅާފައި އޮންނަ ބުޅި އަޑިއަށް ފޮނުވުމަށް ބުޅިގައިލާ ބަރު އައްސާފައި އޮންނަ ފަށް.
އެ ބަރު އަޑީގައި ޖެހުމުން މައްޗަށް ނަގައި ނަނު ތަޅުވާލީމާ ހަތިފ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ