...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތިޔާރުބެހެއްޓުން
މ.
ހަނގުރާމައިގައި ދެރަވިބަޔަކު ބަލިވީކަން ޤަބޫލުކޮށް އަމާންދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ