...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތްހެއްތި
ނ.
(ސ) ހަތްއަމުރު.
މިއީ އިހުޒަމާނުގައި ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު ހުކުރުން ފޭބުމަށްފަހު ވެރީންގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ ހަތް އަމުރެވެ.
(1) މާތްކަލާގެއަށް ކިޔަމަންތެރިވާހެއްތި.
(2) ޒިނޭނުކުރާ ހެއްތި.
(3) ވައްކަން ނުކުރާ ހެއްތި.
(4) ދޮގުނުހަދާހެއްތި.
(5) ނަމާދުކުރާހެއްތި.
(6) ރޯދަހިފާހެއްތި.
(7) ވެރިންނަށް ކިޔަމަންގަންނަހެއްތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ