...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި
ނ.
ގަނޑުވަރުތެރޭގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ ދޮރާއްޓެއް، ރަސްކަލަކު ރަސްމީ ޢިއްޒަތުގައި، ކޮއިލުތެރޭން ނުކުމެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު، އަނބުރާ ކޮއިލު ތެރެއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު މިދޮރާއްޓާ ހަމަވުމުން ހަތްކޮޅުތައް ހިފައިގެން ތިބޭ މީހުން، ކިއެވެނި ބޭކަލުންގެ އަށީގެ ފާރުން އަޑިކޮށްލެވިފައިވާ ތަނެއްގައި ހަތްކޮޅު ބަހައްޓާތީ މިދޮރާށްޓަށް މިނަން ނިސްބަތްވެފައިވަނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ