...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތްކޮޅު
ނ.
ބޮޑުކުޑައަކާ ވައްތަރު ގޮތަކަށް ވަށައި ކައިރީގައި ވިހޭފަށެއްލައިފައި ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިއީ އިހުގައި ރަސްކަމުގެ ޢިއްޒަތަށް ނުކުމެވަޑައިގަތުން ހުއްދަ ބޭފުޅުން ބައެއްކަހަލަ ރަސްމީ ޢިއްޒަތުގައި ކަންކަމަށް ނުކުމެވަޑައިގަންނަވާއިރު އެބޭފުޅުންގެ އިސްތަށިފުޅަށް ނަގާ އުޅުނު އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ހަތްކޮޅުނެގުން . ހިއްޗަށްވަޑައިގަތުން . ނަޣާރާ . ރާވަޅި . ބޮޑުސާހިބުން . އަނގަރަކާކޮޅު . އަމާންދިދަ . އަތްކަންއެޅިލިބާސްކޮޅު . އިއްޒަތަށްވަޑައިގަތުން . އިއްޒަތުގެ ހެދުންކޮޅު . އިސްކަންދަރުހަރުބީ . އިސްފާޅަ . މަންސަފާކޮޅު . މަލޫޠާ . ފުނަބެރު . ފޮޅުވުން . ތުނޑުސުފުރާ . ތުއްރަވާސް . ގަނޑުއެޅިލުންގި . ޖަޑިބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ