...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތްފިޔަވަޅުބެރު
ނ.
ހުކުރު ދުވަހު 9 ޖެހީމައި ޖަހާބެރު، އިހުގައި މިބެރުޖަހާ އުޅުނީ ހިޔަނީގައި ހަތްފިޔަވަޅު ހުންނަ ހިސާބަށް އިރު އެރީމައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތިންފުޅީބެރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ