...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތްފުކުދިއްލުން
މ.
ވޮށުގައި ހަތްފުއްރޯކުރުން.
މިކަންކޮށްއުޅުނީ ރާއްޖޭގައި ވޮށްދިއްލި ޒަމާނުގައެވެ.
މިކަންކުރަނީ ރޯދަމަހުގެ އުފަލަށްޓަކައި މުލަރޯދަ ވިލޭރޭގައެވެ.
އަދި ބައެއް ޚާއްސަ ރޭރޭވެސް މިކަން ކޮށް އުޅުނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ