...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތްދުވަސްވުން
ނ.
ވިހާތާ ހަތްވަނައަށް ވާދުވަސް ފާހަގަކުރުން.
ޅަކުއްޖާގެ ބޯބާލައި ނިޔަފަތިކަނޑައި ޢަޤީޤާ ކަތިލައި ނަންކިއައި ހަދައި އުޅެނީ މިދުވަހުއެވެ.
އަދި އާދަވެގެން މައިމީހާ ބޭރަށް ލަނީވެސް މިދުވަހުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ