...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތްދޮށުކޮލި
ނ.
ކިލެގެކަމަށް ލާ ކޮލި.
މިއީ ރަސްކޮލިފިޔަވައި، ދެންއޮތް އެންމެމަތީ ދަރަޖައިގެ ކޮއްޔެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ