...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތްތެލި
ނ.
ބުދުދީނުގެ މީހުން އަޅުކަން ކުރަން ހަދައިފައި ހުންނަތަނެއް.
މިފަދަ ތަނެއްގައި ބުދުބަހައްޓާ ތަނާއި ދީން އުނގަންނައިދޭ އަށި ފަދަ ތަންތަނާއި އަޅުކަންކުރުމަށް އަންނަ މީހުން ގންނަ ތަކެތި ބަހައްޓާ ތަންތަނާއި ދީނުގެ ބޮޑެތި މީހުން ދިރި އުޅޭ ތަންތަން ހިމެނެއެެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ