...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަލަނިކަން
ނއނ.
ފެންނަހާ އެއްޗެއްނަގައި ކުޅެހަދާކަން.
މިބަސް އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރަނީ ކުޑަކުދީންނާއި ނިސްބަތްކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެއްދަރުމައްޗަށް އުފުލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ