...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަލަބޮލިކަން
ނއނ.
(1) ހިމޭނުން ނުހުރެވޭ ކަން.
(މިބަސް ބުނެއުޅެނީ ކުޑަކުދީންނާ (މެދުގައެވެ.) (2) ކަނޑުގައި އެގޮތް މިގޮތަށް ރާޅުތައް އުފެދޭކަން.
(3) ހިލިގަނެގެން އުޅޭކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޮމާންވުން . މޮއި . މޮއިލުން . ދާމުދޫމު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ