...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަލަބޮލިވުން
ގ.
(1) ހިމޭނުން ނުހުރެވުން.
(މިބަސް ބުނެއުޅެނީ ކުޑަކުދީންނާ (މެދުގައެވެ.) (2) ކަނޑުގައި އެގޮތް މިގޮތަށް ރާޅުތައް އުފެދުން.
(3) ހިލިގަނެގެން އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ