...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަލުއި
ނއ.
(1) އަވަސް.
(2) ބުރަހެލީގެ އިދިކޮޅު.
(3) ތަންތަނަށް އަރައި ދުވެފުމެ ހެދުމަށް ފަރިތަ.
(4) ހިނގުމަށް ފަސޭހަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުކަން . ހަރުކޮށް . ހަލިކަން . ހަލިވުން . ހަލުއިކަން . ހަލުވި . ހަލުވިކަން . ހަލޫދާނަރު . ހުނިގޮނޑިދޫނި . ހެލިލުން . ނަރު . ރަނބާލިކަކުނި . ރޭޒާ . ރޯގާ . ބޯކެ . ބޯކެޔޮވަލަކު ހުޅުލީހެން . ކަޑަބޮއްޖެހުން . ކާރުބާރު . ކުރުދޮށި . ކޮންޕިއުޓަރު . އަވަހަށް . އަވަސް . އަވަސްހިނި . އަވަސްނިޔާ . އަވަސްކުރުން . އަވަސްއަވަހަށް . އަވަސްވުން . އަވަސްޚިދުމަތް . އަވިހި . އަތުފަތުނޭޅުން . އަތްމަތިއަވަސް . އަތްމަތިއަވަސްވުން . ވަރަބަވި . ވައިސޫރި . ވިއްދައިއެޅުން . ވުސް . ފުއްވަޅުބޭސް . ފެންފޯއްމެހި . ފެންދިއްގާ . ފޮއްކަން . ތާރަފިނި . ގަރަހިތަ . ގިރިސް . ސިއްބުދޫނި . ސޫސަގޯތުރަ . ސެންޓު . ސޮއްސުން . ޑީސަލް . ޕެޓްރޯލް . ޗީސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ