...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަލުއިކަން
ނއނ.
(1) އަވަސްކަން.
(2) "ހަލުއި" ބަލާ!
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުކަން . ހަލިކަން . ހަލުވިކަން . ބޯކެޔޮވަލަކު ހުޅުލީހެން . ފޮއްކަން . ޑީސަލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ