...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަސް
ނ.
(1) އެއްޗެއްގައި ހުންނާންވީގޮތް.
(2) އާކަން.
(3) ރަނގަޅުކަން.
(4) ކާންބޯން ލިބޭ ލިބުން.
މިބަސް އަބަދުވެސް ބުނެއުޅެނީ މިކަންކަން ނެތްކަން ދައްކާށެވެ.
(5) "ހަސްނެތުން" ބަލާ!
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަސް . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ރާސް . ބާފޮތިފާނަ . ކަރުކަރުންއެޅުން . ކުއްޅަވައް . އުރައްޕު . ވަކަހަންޑަވާޅި . ވާޑު . ވީދިކަރުކަރުންއެޅުން . ތިއޭޓަރު . ޑަކުތަރުގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ