...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަޖަރު
ނ.
(1) ގަލާ އަކިރިން ހެދިފައި ހުންނަ ރަށް.
(2) ރަށްރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި ގޮނޑުދޮށާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ނުގުޅި ހެދިފައިވާ ބޮޑެތި އާނުގަނޑުގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ