...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހާންތި
ނ.
(1) ބަނޑުހައިގަނެގެންވާ ވަރުބަލި.
(2) މަސައްކަތް ނުކުރެވޭވަރަށް ވާ ބަނޑުހައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންކޮކާބުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ