...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހާރަން
ނ.
(1) ސިއްކަ ރަން ނުވަތަ ހެދި ރަނުގެ އެތިއެތިކޮޅު.
(2) އެއެއްޗެއް ހެދި ކަމަކަށް ބޭނުންނުހިފޭ ގޮތް ވެފައި ހުންނަ ރަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ