...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހާރިހި
ނ.
(1) ރިހީގެ ކުދިކުދި އެތިއެތިކޮޅު.
(2) އެއްޗެއް ހަދާނިމޭއިރު އިތުރުވެފައި ހުންނަ ރިހީގެ ކުދި އެތިއެތިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައުރިހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ