...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހާރުވާ ކެޔޮގަނޑުގައި ފަލައަރި ޖަހާނެ
" ހާރުވާ ކެޔޮގަނޑުގައި ފަލައަރި ޖަހާނެ" (މުސްކުޅިބަހެއް) ކުޑަކުދިން ދެރަކޮށްލުމަށް ބުނާ އެއްޗަކުން އެކުދިން ރަނގަޅު ކުދިންނަށް ބަދަލުވެއޭ ބުނުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާރުވާ ކެޔޮގަނޑުގައި ފަލައަރި ޖަހާނެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ