...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހާއެޅުން
މ.
(1) އެއްޗެއްގައި ހުރި ދޯހަޅިކަމަކުން ނުވަތަ ބާކޮޅަކުން އަނެއް ފަރާތް ފެނުން (2) އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތް ފެނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާއެޑުން . ހެއިއެޑުން . ހޭއެޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ