...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހާމަކުރުން
މ.
(1) ނިވާކަން ކެނޑުވުން.
(2) ހާސާކުރުން.
(3) ފާޅުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްބަންޑުންކުރުން . ބިތުފަންގިނެގުން . ފަރުދާކެހުން . ފާޅުކުރުން . ފެތުރުން . ދެއްކުން . ޚަބަރުފެތުރުން . ޚިޔާލުފާޅުކުރުން . ޝާއިޢުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ