...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހާދަ
އތ.
(1) ވަރަށް.
(2) ނިކަން.
(3) ބޮޑަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައުދަހައި . ހައުދަހައިވާ . ހައުދު . ހާދަހާ . ހާދަހާވާ . ހޮޅުންއެޅުން . ބިލެތްދަފި . ކައިކޯޅި . ކޮންފަދަ . ކޯޅި . އާހް . އިހޭ . އިހޭދަނޑި . އިނގިލިމެޅުން . އިތުރު . އުށްޖެހިމަރުވަޅި . މެދުއިނގިލި . ފަންސުރުދަތި . ފަތްދަނޑި . ފަސްރުކުން . ފަސްއިނގިލި . ދަނޑިފައި . ދިގުވަދު . ދުލުކުރިންޝަހާދަތް ކިއުން . ތަދުވުން . ތަތްމުޑުދާރު . ތުނި . ލައިދިނުން . ލެއް . ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ . ޝަހާދަތް . ޝަހާދަތްކިޔައި އިސްލާންވުން . ޝަހާދަތްލައިދިނުން . ޝަހާދަތްގޮވުން . ޝަހާދަތްޖެއްސުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ