...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހާސްވަޅު
ނ.
(1) ހިސާބުގެ ޢަދަދު ޖެހުމުގައި އަދަދުގެ ކަނާތްފަރާތުން ހަތަރުވަނަ އަކުރުޖަހާ ގެވަޅު.
(2) ހިސާބުގެ އަދަދުގައި ދިހަހާހަށްވުރެ ދަށުން ހާސްހިމެނޭ މިންވަރު އަންގައިދޭ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ