...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ
ނ.
ކުލަކުލައިގެ ފޮތިކޮޅުތަކެއް އެއްކޮށްގެން ހަދައިފައި ހުންނަތާކިހަލެއް.
މީގެ ދެބާވަތެއް ހުރެއެވެ.
އެއްވައްތަރަކީ ރަތާ ހުދާ ކަޅާ ރީނދުލާ މިހަތަރުކުލައިގެ ފޮތިފޮތިކޮޅުން ގޮޅިހަމަކޮށް، ހަދައިފައި ހުންނަވައްތަރެކެވެ.
ބޭރުގެ ތަންތާނގެ ބޮޑުން ފަގުޑިއޮޅައިފައި ހުންނަނީ މިބާވަތުގެ ތާކިހަލުގައެވެ.
ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ބަޔެއްހެދުމުގައި މިކަހަލަތާކިހާ ބޭނުންކޮށް އުޅުނެވެ.
އަނެއް ވައްތަރަކީ ކުލަކުލައިގެ ފަށުއިން ތަންކޮޅެއް ދިގުކޮށް ވި
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ