...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހިހޫތަނުންކެއުން
މ.
(1) މަސައްކަތަކާއި ނުލާ މީހުންގެ ތައްޕާހުން ކައިބޮއި ހެދުން.
(2) މީހަކު ކުރި މަސައްކަތަކުން ތިމާ ފައިދާ ހޯދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ