...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހިނބޫ
ނ.
(ސ) މެދުފަޅާއި ފަރާއިގުޅޭ ފަޅުމަތީގައި އުޅޭ ގަދަމުށި ކުލަިއގެ ކުރެހުމެއްހުންނަ އަދި ކަރުތާ ފަތްގަނޑުގެ ފަހަތުބައިގެ ތިރީކައިރީގައި ދެކަށިހުންނަމަހެއް މިމަހުގެ ސިފަ ލަނޑައާއި ވައްތަރު ވެފައި ހުޅުނބު ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ