...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހިނގައިލުން
މ.
(1) ވައިޖައްސައިލާން ނުވަތަ ހިތްފަސޭހަކޮށްލަން ގެއިން ބޭރު ކޮންމެވެސް ތަނެއްގައި ހިނގުން.
(2) ކަމަކަށް ތާޢީދު ކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ކަމަކާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުން ގިނަބަޔަކު އެކުގައި ހިނގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވާކެއުން . ބުރުޖެހުން . ޕެރޭޑް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ