...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހިނގުން
މ.
(1) ދިރޭތަކެތީގެ ތެރެއިން ހަތަރެސްފައި ހުންނަ ޖަނަވާރާއި ދެފައި ހުންނަ ތަކެތި ފައިގެބޭނުންކޮށްގެން ކޮންމެވެސް ކޮޅަކަށް ދިއުން.
(2) އިރުހަނދާއި ތަރިތަކާއި ފަލަކުތައް އެނބުރުން.
(3) މެޝިނާއި އިންޖީނުގެސޯބުތައް އެނބުރި އެނބުރިހުރުން.
(4) ދުނިޔޭގެ ކަންތައް ވޭވެހުރުން.
(5) ހެލިހެލި ހުރުން.
މިސާލަކަށް:
ގަޑީގެ ބަރު ހިނގުން.
(6) ޖައްވީ އުޅަނދުން ބޭރުގައި ހަވާގެ ތެރޭގައި އިންސާނުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދިޔުން.
(7) ލެޔާއި ފެންފަދަ ތަކެތި ހ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުބީއަށް ހިނގުން . ހަވަރުފެންފޮޅިޔަށްއެޅުން . ހަލުއިކުރުން . ހަލުއިވުން . ހަޖަމުނުބައިވުން . ހިނގައިލުން . ހިނގުން . ހިތްހުއްޓުން . ހިތްބަރުވުން . ހުރެފުން . ހުއްޓުން . ހޭރިޔާއެޅުން . ހޭރުވުން . ނިވާލުން . ނިވުން . ރަންފައިލުން . ރަސްފަރީގައި ހިނގުން . ރޭމަގު ހިނގުން . ރޭދަލާދިއުން . ބަނޑުބަލި . ބަތާހިނގުން . ބަގީޗާ ކުރުން . ބަސްނުވިކުން . ބާނިދެމުން . ބާރު . ބާރުކަން . ބާރުކުރުން . ބާރުވުން . ބިކަހިގުން . ބިސްމަޅި ދުއްވުން . ބުރުޖެހުން . ބޯހޮވުން . ކަނދުފަތިކެނބުން . ކަޅިހުރަސްވުން . ކަޅިހުއްޓުން . ކަފު . ކަފުޖެހުން . ކުރުހިނގުން . ކުރުމަގު ހިނގުން . ކެރޭނި . ކޮރުޖެހުން . އަދުރައި . އަތުފަތުނޭޅުން . އަތްމަތި . އަތްފުޅައުކުރުން . އުނަގަނޑުދެމުން . އެނބުރުން . އެކޮޅުކޮޅުންހިނގުން . އެއްގަމުކެޔޮޅުކަން . އެދުންގަދަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ