...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހިން
ނ.
(1) އުނަގަނޑު.
(2) "ހިންދިރުވުން" ބަލާ!
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދާނީފިލާ . ހަނދޭގިރި . ހަރަކާތްތެރި . ހަރަކާތްތެރިން . ހަރަކާތްތެރިކަން . ހަރަކާތްތެރިވުން . ހަރަކާތްތެރިޔާ . ހަކަތަ . ހައްދުގާއިމުކުރުން . ހަތްއައްތަވާޅީންގާނެގުން . ހާ . ހާލި . ހިނގުވުން . ހިން . ހިންހަރައިލުން . ހިންބާރުކޮށްލުން . ހިންމަފުށީލަދުބޮޑުބޭހެދުން . ހިންދަމާލުން . ހިންދީން . ހިންދުސްތާން . ހިންދޫރަތިކި . ހިންދެމިލުން . ހިންދޯރި . ހިންތަ . ހިންތަހެދުން . ހިންގައިލުން . ހިންގުން . ހިންގުންތެރިކަން . ހިރަފުސްދެމި . ހިރިފާޅަ . ހިރިގައު . ހިއްމަތް . ހިއްމަތްކުރުން . ހިމުންވުން . ހިތާވުން . ހިތް . ހިތްބަރުކުރުން . ހިލަމަށްއައުން . ހީލަތް . ހުޅުވުން . ހުތްވަސް . ހެނެވިރަސަ . ހެންޑެލި . ހެލިގަތުން . ހޭލަމޭލަވުން . ނަންބަރުދިނުން . ނަންއިއްވުން . ނައިބު . ނައިބުކަން . ނައިބުފަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ