...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނ
އކ.
ތާނައިގެ ތިންވަނަ އަކުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަ . ހަހަރު . ހަހަރުވެތި . ހަހަރުވެތުން . ހަހުރަޔާ . ހަހެތި . ހަށަ . ހަށަހޮއްލުން . ހަށަނަރަ . ހަށަން . ހަށަންބަނުން . ހަށަންބަންތަކުބީރު . ހަށަންފުޅަށްއަތްޕުޅުއެރުވުން . ހަށަންފުޅު . ހަށަންފުޅުބެންނެވުން . ހަށަބަހަ . ހަށަބަސް . ހަށަވާޅު . ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށަވާލި . ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަށަފާޅަ . ހަށަގެހުން . ހަށި . ހަށިހިރު . ހަށިހުއްދަ . ހަށިހުއްދަވުން . ހަށިހެއު . ހަށިހެއުވުން . ހަށިހެދުން . ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިހެޔޮވުން . ހަށިބުރަ . ހަށިބުރަކަން . ހަށިބުރަވުން . ހަށިކާހިސާބަ . ހަށިކާތަން . ހަށިކެއުން . ހަށިކޮޅުބުރަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅު . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުކަން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފުރާނޭވާފުޅުލެއްވުން . ހަށިވައު . ހަށިފަސޭހަ . ހަށިފަސޭހަކޮށްލުން . ހަށިފަސޭހަވުން . ހަށިފުރާނޭވާލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ