...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަނުއުކުން
މ.
ގޮނޑުދޮށުގައި ނުވަތަ ތޮށި މަތީގައި ހުރެގެން މަސްބާނަން ނަނުއެއްލުން.
މިކަން ކޮށްއުޅޭގޮތަކީ، މުގޫކޮޅު ހަރުކޮށް ބަހައްޓައިގެން އެންގަނޑު އޮންނަކޮޅު އެއްލަނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަނުއެއްލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ