...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަންބަރު
ނ.
(1) އަދަދު.
(2) ހިސާބުއަކުރު.
(3) ވިޔައަކުރު.
(4) ލަންބަރު.
(5) ނަންބަރު.
(6) ވިޔަކުރުމަށްދޭ ހިސާބުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަންބަރަށްގޮވުން . ނަންބަރު . ނަންބަރުނެގުން . ނަންބަރުއައިނު . ނަންބަރުދިނުން . ނަރުކޮއްޓި . ބޮލުފޮތިކޮޅު . ކޮންމެ . އިންތިޒާރީ ކޮޓަރި . މަރުކާވިނަ . މާކުސް . ފާސްކުރިހެދުން . ފެހިވިނަ . ތަޅުލުން . ލަންބަރު . ލަންބަރޮ . ގަޑި . ސުމާރުނަންބަރު . ޑާޓު . ޝުމާރުނަންބަރު . ޤިބުލަބެލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ