...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަންބަރުހެދުން
މ.
(1) ވިޔަކުރުން.
(2) ނ.
52-4-1631 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހި އަންހެނުން އަޅާން ސަރުކާރުން ހުއްދަދެއްވި ތިންބާވަތުގެ ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފާސްކުރިހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ