...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަންބަރުދިނުން
މ.
(1) މޮޅުދެރަ ބެލުމުގައި ދިހަޔަކުން ނުވަތަ ސަތޭކަޔަކުން އެމީހަކަށް ނުވަތަ އެބަޔަކަށް ލިބޭންވީ ޢަދަދު ބަޔާންކޮށް ދިނުން.
(2) ތަރުތީބަކުން ކަމެއް ހިންގުމަށްޓަކައި އެކިމީހުންނަށް ވަކިނަންބަރު ޚާއްޞަކޮށް ދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ