...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަކަތް
ނ.
(1) މޫސުމުގެ ގޮތުން އަހަރު ބެހިފައިވާ އަށާވީސް ބައިންކުރެ ކޮންމެ ބަޔަކަށް ކިޔާނަން.
(2) ނަކަތް ނަކަތަށް ރޭވިފައި ހުންނަ ތަރިތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންގިސްކާރަ . ހަޅަ . ހަޑަގަތާނަ . ހިތަށްތަދުވުން . ހިޔަވިހާ . ހުބައޯގަ . ހުވަން . ހުވަން ނަކަތް . ހޫލަ . ހެއި . ހޭ . ހޭނަކަތް . ހޮނިހިރުސައްކަރު . ނަރަރާ . ނަކައްލުން . ނަކަތް . ނަކަތްތަރި . ނަކަތްލައިގަތުން . ނަކަތްގާ . ނަކަތްޖެހުން . ނަކަތްޗާ . ނާމަރޫފަ . ނޮރަ . ނޮރަނަކަތް . ރަކާ . ރާހިޖެހުން . ރިޔަންކޮޅު . ރިޔަންކޮޅުލުން . ރޭވަ . ރޭފާން . ރޯނު . ރޯނުނަކަތް . ބައިރަ . ބަވަ . ބަދުރުވައިލައިގަތުން . ބުރުނު . ބުރުނުވިލާ . ބުރުގަނޑު . ބުޅިހޫލަ . ބެއިންދުން . ބޭއްވުން . ކައުޅު . ކަފިކޮޅު . ކުރަފަތްޖެހުން . ކެތި . އަހަރުވެރުން . އަހުލިހަ . އަންގާ ނަކަތްތެރިކަން . އައިރާދަ . އައްސިދަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ