...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަކަލުނެގުން
މ.
(1) އަޞްލާ އެއްގޮތް އެއްޗެއް ހެދުން.
(2) ލިޔެފައިވާ ލިއުމެއް އެހެން އެއްޗަކަށް ނެގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮޕީނެގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ