...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަކަލުކުރުން
މ.
(1) އަސްލާ އެއްގޮތަށް އެއްޗެއް ހެދުން ނުވަތަ ލިއުން.
(2) ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއް އެހެން އެއްޗަކަށް ނެގުން.
(3) ހެދިގެން އުޅުން.
މިސާލު:
އޭނާ އުޅެނީ އަހަރެން ނަކަލުކޮށްގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަޤުލްކުރުން . ކޮޕީކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ