...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަކާ
ނ.
(ބދ) ވިލާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކުރުދަތުރު . ހަވަރުތުންފުހި . ހަތަރެއް . ހަތާތަޅައިލުން . ހިރުނދުދޫނި . ހިކިކާށި . ހިމާރަށްގޮވުން . ހިލަމަށްދިއުން . ހިލަމަށްއައުން . ހީނސަމާސާކުރުން . ހުއިހެއްޕުން . ނެރުމަތީބުރޮޅި . ބަނޑުވާ . ބަންޑާރަ ޙަސަނަށް މޫދު ހިތަކަށް ލިބުން . ބައިހަރު . ބަސްކިއުން . ބޮނބިކާށި . ބޮޑުގިތެޔޮފުޅުހެދުން . ކަނބުލޭގެ . ކަލޭގެ . ކާވެނި . ކާވެނިކުރުން . ކާވެނިވުން . ކިނދުކާށި . ކުފުރާ . ކޫޒީ . ކޭތަހިފުން . ކޮއްތަކާއި ހެދުމަކާލިބުން . އައިނާއެޅުން . އަމާޒު . އަމާޒުހިފުން . އަމާޒުވުން . އަޑިއަށްދިއުން . އާކޯރިޖެހުން . އެއްތަންވުން . އޮއިކާށި . އޮޑިމޯ . ވަނަވަރުބެލުން . މަޢުދަނީލޮނު . މުޑިކާށި . މެދުކެނބި . މޮހޮރުވަޅަށްޖެހުން . ފަރާޓާ . ފަޅުކަން . ފާޑުޖެހުން . ފިރިވާދަ . ފުށްދީފައިދިއުން . ފެންއިންޖީނު . ފެޔަށްޖެހުން . ފޭ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ