...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނައި
ނ.
(1) މޫދުގައި ހަރުކޮނެގެން އިންނަ އިހިފާޑުގެ ކުޑައެއްޗެއް.
މިކަށި ޖަހައިފިނަމަ ވަރަށް ދިލަ ނަގާނެއެވެ.
(2) (ޅ.) މަސްކާށި ދޫންޏެއް ކަހަލަ ފެހިކުލައިގެ ކުޑައެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަނަރަ . ހަނދާންކުރުން . ހަނދާންވުން . ހަނދުވަރުގޮޅާ . ހަންޑިކުންނާރު . ހަންޑިފިއްލުން . ހަރަމަލި . ހަރުކަށި . ހަރުދަނޑި . ހަރުދަނޑިވުން . ހަރޮމަލި . ހަކުރުފޮނި . ހައްދުބުޑު . ހަވަރުގޮވައިލުން . ހަމަފޮނު . ހަތަރުއަނގޮޅި . ހަތްތެލި . ހަލަނި . ހަލަކަ . ހަލާދަނޑީގެ ދެކޮޅު ބަލާށެވެ. . ހަސްކާ . ހަޑިހޭވުން . ހާލިގަބަ . ހާސްފައި . ހިހޫލުން . ހިނާ . ހިނިކު . ހިނިގަތުން . ހިރިމިރިހި . ހިބަ . ހިކިކެއްސުން . ހިއްކިބިލިމަގު . ހިއްތަލަ . ހިމަނައިލުން . ހިމަބިހި . ހިތާވުން . ހިތިކަދޫވެލެއްގެ ބުޑަށް ފެންކަމުގައި މާމުއި އެޅިއަސް އޭގައި އަޅާ އެއްޗެއް ފޮންޏެއް ނުވާނެއެވެ. . ހިތުލީބޮލިނެގުން . ހިއްތަލަފުށް . ހިލަވާލި . ހިޔަނިފިލާކޮޅު . ހުހި . ހުނގުލިރޯނު . ހުނިބޮޅު . ހުނިލުން . ހުނިގޮނޑިފިލާ . ހުރިގޮތަށްހުރުން . ހުރެހުރެ . ހުކުރު ހިނގުން . ހުއިފަތުފެހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ