...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނައިބުކަމާ ހިނގުން
މ.
ރަޖަބުމަހު ހަވަނަދުވަހު ދައުލަތުން ބޮޑު ރަސްމީ ޖަމާއަތެއް ފޮނުވައިގެން ހަތަރުއަވަށު މައިޒާންގޭދޮށުގައި ދީނުގެ އަމުރު މަޢުރޫފު ކުރުން.
މި ޖަމާއަތް އެކުލެވިގެންވަނީ ބޮޑުބޭކަލުން، ޚަތީބު ބޭކަލުން، ފަނޑިޔާރުގޭ ނާއިބު ބޭކަލުން، މަލިން ބޭކަލުން، އަސްކަރު މުސްކުޅިން މަޖިލީހަށް އަރާބޭކަލުން ،މުދިން ބޭކަލުން، ދޭވާނީން.
މިބޭބޭކަލުންގެ މައްޗަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ