...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނައު
ނ.
ޗާނދާލައިފައި ހުންނަ ހަތަރެސްކަން ރިޔާ ނުވަތަ ގޯސީ ނަގައިގެން ދުއްވާ އުޅަނދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނދާން . ހަނދާންނެތުން . ހަނދާންކުރުން . ހަރުކުރުން . ހަބޭސްކުރުން . ހަކަވެޅާ . ހައްމަތަކުރުން . ހާޒިރު . ހިތަށްއެރުވުން . ހިތާމަކުރުން . ހިތީބޯޓް . ހިތްމައްޗަށްގެނައުން . ހިލަމާދިއުން . ހުޅުފަނާދިއުން . ހޫނުކުރުން . ހެއްވުން . ހެއްޓިޖެހުން . ހެދުން . ހެޔޮފެންލުން . ހޮދާރު . ނަވު . ނާ . ނާސަރައްކު . ރަށްމެދަށް ނެރުން . ރަނޮއަރާ . ރަންރެވާލި . ރަންޒަވާލި . ރަދަވަޅަ . ރަދުވެލަ . ރިގިނި . ރިގިނިކުރުން . ރިޔާދެމުން . ރުޖޫއަ . ރުޖޫއަވުން . ރޮދި . ބަނޑުފިލާ . ބައްޓަންކަނި . ބައްޓަންކުރުން . ބައްޓަންލުން . ބާރުދިނުން . ބިރިކި . ބުމަހެދުން . ބޮކުސާބަނުން . ބޮޑުކޯއްޓޭ . ބޯޓުހޫކު . ކަށިނެތްމިޔަރު . ކަނިހުރަސްކުރުން . ކަނިބޭލުން . ކަންޒުހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ