...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަވު
ނ.
"ނައު" ބަލާ!
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާވުން . ނައުސަރައްކު . ނަގިލިލުން . ނާ . ނާފަހަރު . ނުލާހިކުވުން . ނޭވާނުލެވުން . ރާތީބު . ރާތީބުލަވަބައި . ރިބުޓެވި . ރުމާ . ބަހަރުގައީ . ބަރުވުން . ބައިބޯވުން . ބުރާލު . ބުދުހާލި . ބޮކުސާރުމާ . ބޮލިރޯވުން . ބޯނށިފިއަ . ބޯވުން . ކާރުސާނާވުން . ކުފޫ ހަމަވުން . ކުޑަނަވުރާތިބުލަވަބައި . އަދަދެއްނެތުން . އިތުރުވުން . އިސްކާތުބަނުން . އިސްވާރު . ވައިމަތިބޯވުން . ވައުވުން . ވެދުންއެޅިރުމާ . މަދުވުން . މިނިހެޔޮވުން . މުދާވެރިވުން . މުތާމުދަގަނޑު . ފަނދިރި . ފަނދިރިގަނޑު . ފާގަތިވުން . ފިތިބާރުވުން . ފުދިއިތުރުވުން . ފުސްހެލުން . ފުސްބޯވުން . ފުސްވުން . ފެންބޮޑުވުން . ދަންބެރަށް ވުރެ ތަގުޑި ދިގުވުން . ދިލަ . ދިލަބަޑިވުން . ދިގުލުން . ދުނިޔެތަނަވަސްވުން . ތިރިނާކޮޅު . ތިޔާގިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ