...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަމަ
އ.
ނަމަވުން މާނަކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އަކުރެއް.
މިސާލު:
ކަލޭއައިނަމަ، އަހަރެން ދިޔައިމުސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަރީމައު . ހަރާންފަދަވާނެ . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހައްބަ . ހައްދު . ހައްދުޖެހުން . ހައްތާ . ހައްޕު . ހަމަނުވުން . ހަފޮޅުން އެތެރެވުން . ހަތަރުމަސްދިހަވުން . ހިނބޫ . ހިނދި . ހިކަ . ހިކިމަސް . ހިއްމަތުބޯޅަ . ހިތްހިތުގައި ނުޖައްސާށެވެ. ހިތްނެތިއްޔާ ނުކުރާށެވެ. . ހިތްހެޔޮކުރުން . ހިލަކިހުނު . ހިސްޓީރިޔާ . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ހުޅުބަލިފެލާ . ހުކުރު ހިނގުން . ހުވަން . ހުވާސްނެތުން . ހުދެންމަސްދަރި . ހުސް . ހޫރާލި . ހެހެލުން . ހޭބޯއެރުން . ހޭއް . ހޭދަ . ހޭދަކުރުން . ހޮނޑަލި . ހޮނިހިރުބަތްޕެން . ހޮޅި . ހޮޅުންއެޅުން . ހޮދާރު . ހޯސް . ނަންއިތުރު . ނަރުދަމާ . ނައި . ނަމަ . ނަމަވުން . ނަމަވެސް . ނާ . ނާބަބޭލުން . ނުންފެހޭ . ނުވަރޭފެން . ނުވަތަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ