...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަމާދު
ނ.
ޚާއްޞަވެގެންވާ ޝަރުޠުތަކަކާއި ލައިގެން ތަކުބީރަކުން ފެށޭ ސަލާމު ދިނުމަކުން ނިމޭ ކަންތައްތަކަކާއި، ދުލުން ކިޔޭ ކިޔުންތަކެއް ހިމެނޭ އަޅުކަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަންތަކުބީރު . ހަތްހެއްތި . ހިތީކިޔެވުން . ހުކުރު . ހުކުރު ހިނގުން . ހުކުރު ކުރުން . ހުކުރު ޚުޠުބާ . ހުކުރުނަމާދު . ހުކުރުއެޅުން . ހުކުރުފަނި . ނަމާދުކުނާ . ނަމާދުކުރަ . ނަމާދުފޮށާ . ނަމާދުގެ . ނަމާދެގެ . ނަޖިސް . ނިތްތެޅުން . ނިޔަތް . ރަކުޢަތް . ރަވާތީބުސުންނަތް . ރުކުން . ރުކޫޢަށްދިއުން . ރުކޫޢު . ރުކޫޢުކުރުން . ބަންގި . ބަންގިގޮވުން . ބޮޑުދޮޅި . ބޮޑުތަކުބީރު . ކަށުނަމާދު . ކަތީބު . ކަތީބުކަން . ކަޓެނަމާދެ . ކުށުސަޖިދަ . ކުޑަދޮޅި . އަށިގެ . އަޅުކަންކުރުން . އައްތަޙިއްޔާތު . އަސުރަށްގޮވުން . އަސުރުނަމާދު . އިމާމު . އިސާނަމާދު . އީދުހަރުގެ . ވިތުރި . ވިތުރިކުރުން . މައުމޫމު . މަލިން . މަލިންކުނާ . މަޣުރިބުނަމާދު . މިސްކިތަށްއެރުން . މިޙުރާބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ